KAB-023

KAB-023 / Apple Box Seat Cushion (Vertical)KAB-023 / Apple Box Seat Cushion (Vertical)

KAB-023 / Apple Box Seat Cushion (Vertical)

The Vertical fits a box "standing up," sized 8’’ (20 cm) x 12" (30 cm)